Sky of Shenzhen.


Shenzhen in China. 2017

Beautiful sky.